Sesja w nowootwartej Bibliotece w Piotrkowie Trybunalski

Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim powstała w 1923 r. z inicjatywy ówczesnego ławnika Wydziału Szkolnictwa i Oświaty Pozaszkolnej – Adama Próchnika. Zaczątek księgozbioru stanowiły książki pozostałe po rosyjskich urzędnikach oraz przekazane do zbiorów  Biblioteki przez Klub Cyklistów i Polskie Stowarzyszenie Oświatowe „Ognisko”. W pierwszym roku działalności zbiory biblioteczne liczyły 3.300 tomów, a w 1939 r. księgozbiór osiągnął wielkość niemal 12.000 egzemplarzy. W Bibliotece gromadzono literaturę naukową, popularnonaukową oraz literaturę piękną dla dorosłych. Brak było książek dla dzieci. Z chwilą otwarcia w 1927 r. Miejskiej Czytelni Publicznej, rozpoczęto prenumeratę prasy. Mimo kłopotów finansowych, w początkowym okresie prenumerowano dużą ilość czasopism: w 1927 r. – 99 tytułów, w 1928 r. – 100 tytułów, w 1929 i 1930 r. – po 83 tytuły. Z czasem ilość prenumerowanych periodyków ulegała stopniowemu zmniejszaniu, aż do 20 tytułów w 1938 r. Rozwój MBP zahamował wybuch II wojny światowej. Jednak tylko na krótki okres placówka została zamknięta. 15 października 1940 r. starosta niemiecki zezwolił na uruchomienie Biblioteki, pod warunkiem usunięcia ze zbiorów „książek zakazanych”. W czasie wojny księgozbiór uległ częściowemu rozproszeniu. W kwietniu 1945 r. na bazie zbiorów MBP rozpoczęła działalność nowa miejska placówka biblioteczna. Oprócz książek Biblioteka gromadziła i udostępniała czasopisma. Obok biblioteki miejskiej istniała też w Piotrkowie biblioteka powiatowa. Jej podstawowym zadaniem była pomoc i opieka instrukcyjna dla sieci bibliotek gminnych w powiecie piotrkowskim. Ze zbiorów biblioteki powiatowej mogli korzystać czytelnicy indywidualni oraz biblioteki gminne.

W 1967 r. Biblioteka Powiatowa wraz z Miejską Biblioteką Publiczną zostały przeniesione do wyremontowanego budynku dawnej synagogi, lecz nadal były odrębnymi placówkami bibliotecznymi. Dopiero reforma administracyjna Polski w 1975 r. spowodowała, że na bazie tych dwóch instytucji utworzono Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. W 1988 r., w 65. rocznicę powstania, Biblioteka otrzymała imię swego twórcy – Adama Próchnika.

Rok 1999 przyniósł znaczące zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki. W związku z nowym podziałem administracyjnym Polski, który zlikwidował województwo piotrkowskie, placówka ponownie stała się Miejską Biblioteką Publiczną.

Od 1 stycznia 2000 r., na mocy porozumienia zawartego przez Zarząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i Starostwo Powiatowe, Miejska Biblioteka Publiczna pełni również funkcje biblioteki powiatowej.

Sesja w nowootwartej Bibliotece w Piotrkowie Trybunalski
Sesja w nowootwartej Bibliotece w Piotrkowie Trybunalski
Sesja w nowootwartej Bibliotece w Piotrkowie Trybunalski
Sesja w nowootwartej Bibliotece w Piotrkowie Trybunalski
Sesja w nowootwartej Bibliotece w Piotrkowie Trybunalski
Sesja w nowootwartej Bibliotece w Piotrkowie Trybunalski
Sesja w nowootwartej Bibliotece w Piotrkowie Trybunalski
Izabella
Izabela